Warning: Creating default object from empty value in /home/kianikc1/public_html/lux-tech.ir/wp-content/plugins/bezel-addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
خانه هوشمندیا نیمه هوشمند-ترسیم یک خانه هوشمند-خانه هوشمند فراترازیک تصور

خانه هوشمند شما چه مقدار هوشمنداست؟

تکنولوژی هادرهردوره با توجه به پیشرفت وایجاد آسایش جای خود را درمیان افراد درجامعه باز می کنند.

وابستگی سبگ زندگی امروزی به این تکنولوژیها افراد را به سمت بهره برداری از این ظرفیتها سوق می دهد.

حالا در قرن بیست و یکم شاهدآن هستیم که این اتفاق برای ساختمان وخانه های هوشمند وتمایل برای زندگی در چنین خانه هایی رخ می دهد.

این بخش برای نگاهی به ساختمان هوشمند در ایران است که میزان هوشمندسازی یک خانه هوشمند چه مقدار است؟

میزان هوشمندی؟خانه نیمه هوشمندیاهوشمند؟

آیا فقط برخورداری از تجهیزات وامکانات تکنولوژی کافیست؟

عملکرد وقابلیت برنامه ریزی هوشمند درتبیین این معیار چیست؟

پاسخگویی به این پرسشها نشان دهنده این است که  میزان هوشمندسازی باتوجه به امکانات وظرفیتها قابل طبقه بندی است.

اساسا میزان هوشمندی چه اهمیتی دارد واهمیت این موضوع که هوشمندسازی باعث افزایش سطح کیفیت زندگی کاربران می شود.

خانه هایی رادر نظر بگیرید که کلیدهای مکانیکی اش با کلیدهای لمسی جایگزین وبا استفاده از طراحی الکترونیکی ومدارهای دیجیتال می توان کلیدهای لمسی جایگزین را طراحی کرد وساخت.

این تفاوت ابتدایی وظاهر متفاوت کلیدها اولین نشانه هایی برای اندیشیدن وتغییرراه در شیوه ای است که سالها برای برقکاری متداول بوده است.

ترسیم یک خانه هوشمند

تصور کنید کلیدها علاوه براینکه لمسی اند بلکه مجهز به گیرندهایی هستند که می توان از هرجای دنیا به آنها فرمان داد.

این تغییر تاثیرش رابرکیفیت زندگی شمانشان می دهد.

جلوتر بروید

کلیدی را در نظر بگیرید ازطریق یک سامانه کنترل برنامه ریزی کردکه طبق برنامه به طور خودکار قطع و وصل شود

هنوزجا برای پیشرفت است.

حالا سامانه کنترل مرکزی به اینترنت وصل تا از هرجای دلخواه وبا هروسیله ای متصل به شبکه بتوان برنامه ریزی کلیدها راانجام دهید یا بروضعیت آنها نظارت کنید.

حالا فرض کنید می توان از ابزارهایی استفاده کردکه امکان دریافت وانتقال فرمانهای صوتی از بستر اینترنت به کلیدها را دارد.

این امتیاز در بالاترین درجه امکان بزرگی را برای کاربران فراهم می کند

انگار تجهیزات از بعدی انسانی برخوردارندکه صدای کاربر را بشنوند ومعنای آنرا درک کنند.

خانه هوشمند فراتر از تصور

باید آگاه بود که گذشته از مثالی که زدیم کاربردهای خدمات خانه هوشمند فراگیرتر از کنترل ونظارت بر روی سیستم روشنایی است.

خدماتی مانند کنترل تهویه مطبوع وتنطیم سرمایش و گرمایش باتوجه به دما وفصول ،

امکانات ایمنی شامل دوربین های مداربسته وسنسورها وحسگرهای حرکتی ،

مدیریت مصرف انرژی،سنسورهای ایمنی شامل زنگ های هشدار وقفل های الکترونیکی

نمونه های دیگری از قابلیت ومزایا هوشمندسازی در خانه است.

هوشمندسازی ضرورتی اجتناب ناپذیر

دیر یازود در هرکجا که زندگی می کنید به سمت هوشمندسازی پیش خواهید رفت

خانه هوشمند یا ساختمان هوشمند دیگر امری لوکس محسوب نمی شود.

تجهیزات هوشمندسازی واستفاده ازآنها مطابق با استانداردهای ساختمان سازی به سمتی می روند که جایگاه مشخص و قطعی خواهند یافت.

برای یک راه حل هوشمندسازی وتصمیم گیری ناگزیر به شناخت معیارهای مختلف و ابعاد هوشمندسازی هستیم.

کارشناسان مجرب ما در خانه هوشمند لوکس تک در تلاشند با ارایه مشاوره ها وراهنمایی شما در بهترین تصمیم یاری نمایند