تاثیرهوشمند سازی مدارس دریادگیری دانش آموزان

با افزایش روزآفزون فناوی اطلاعات وارتباط در سراسر دنیاایران نیز به عنوان یک کشورحاضر ،نیازمند افزایش اطلاعات واستفاده ازفناوریهای جدید می باشد.به همین منظورهوشمند سازی مدارس یا مدارس هوشمند به عنوان یک موضوع داغ درمدارس کشور مطرح می باشد .مزیتهای هوشمندسازی مدارس را میتوان به این صورت بیان نمود.
  1. هوشمندسازی مدارس باعث رشد همه جانبه دانش آموزان از قبیل رشد ذهنی ،ارتقای توانایی ها وقابلیت های فردی ،تربیت نیروی انسانی متفکر وآشنا به فناوری وارتقای مشارکت مردمی می شود.
  2. آموزش به روش دیداری وشنیداری (استفاده از فیلم ،انیمیشن ونماهنگ و…)نسبت به روش شنیداری (تدریس سنتی)دارای ماندگاری بیشتری می باشد.طوری که ماندگاری یک مطلب در ذهن در یادگیری شنیداری 6 ماه ودر یادگیری دیداری _شنیداری 20 سال می باشد.
  3. ورود دانش وفناوری اطلاعات و ارتباطات به مدارس
  4. آشنایی ویادگیری دانش ومهارتهای کامپیوتری توسط دانش آموزان
  5. بهبود نظام مدیریتی مدرسه وتربیت دانش آموزان پژوهشگر
  6. افزایش اشتیاق دانش آموزان برای یادگیری
  7. افزایش تعامل بین دانش آموزان ومعلمان
شماه تلفن جهت ارایه خدمات ومشاوره:  22390442-22390443