کلیدهای مدل HERA BUTTON

کلیدهای مدل HERA BUTTON

کلیدهای مدل HERA BUTTON با نام ستونهای doricorder در رم تاریخی نامگذاری شده است و در بخش زیبایی شناختی و کلاسیک در یک بعد ،بعد جدیدی به ارمغان می آورد.

دکمه متصل به سطح فلز را حمل می کند. اثری از گذشته به زمان حال.

کلیدهای مدل HERA BUTTON

عرضه شده توسط خانه هوشمند لوکس تک