مرور برچسب:

ILUXUS

حضورساختمان هوشمند لوکس تک در پنجمین کنگره ایران مدرن

حضورساختمان هوشمند لوکس تک در پنجمین کنگره ایران مدرن

پنجمین کنگره ایران مدرن حضور خانه هوشمند لوکس تک در پنجمین کنگره ایران مدرن  که با رویکرد بررسی فرصتهای سرمایه گذاری وکارآفرینی مشترک میان ...